Samtykke

Deltagere på stopkurser skal oplyse deres fulde CPR-nr., for at deres data  kan indgå i Stopdatabasen. Det betyder, at deltagerne skal give deres samtykke, før oplysningerne om dem må registreres i Stopbasen.

En deltager, der ikke giver samtykke, må godt bruge basisskemaet som en del af kursusmaterialet, men oplysningerne må ikke indtastes i Stopbasen.

I det følgende beskrives Stopbasens retningslinjer og procedurer for indhentning af deltagernes samtykke og opbevaring af data.

Til rygestopenhederne
For at registrere en deltagers CPR-nummer skal deltageren give sit samtykke. Samtykket skal ifølge loven gives frivilligt, specifikt, informeret, utvetydigt og udtrykkeligt.

 

Rygestopbasen er den forskningsdatabase, der undersøger hvilke stoptilbud, der virker bedst. Til det formål er det nødvendigt at registrere indsatsen og resultaterne af stopforløb med henblik på at vurdere om indsatsen er på højde med det ønskelige og opnåelige samt at fastholde og eventuelt forbedre et opnået kvalitetsniveau.

Sådan skal I indhente samtykke

 • "Information til deltagere på første kursusgang" og basisskemaet skal kopieres og uddeles til samtlige deltagere på første kursusgang.

 • Deltagerne skal have tid til at læse "Information til alle deltagere på første kursusgang" og basisskemaet igennem og stille spørgsmål.

 • Hvis deltageren ønsker det, kan han/hun give sit samtykke mundtligt til rådgiveren. Når en deltager har givet samtykke, skal han/hun udfylde basisskemaet.

 • "Informeret samtykke" kan godt være baseret på mundtlig information, men det er samtidig nødvendigt at give deltagerne den skriftlige information med hjem

En deltager kan til enhver tid trække sit samtykke tilbage, og oplysningerne kan slettes. Dette sker ved henvendelse til Stopbasens sekretariat.

Alderskrav

I følge Datatilsynet må deltagere mellem på 15-17 år godt afgive samtykke. Dog skal den enkelte rådgiver vurdere om den unge deltager er moden til at forstå konsekvensen af sit samtykke. Vurderer rådgiveren, at deltageren ikke opfylder dette krav, skal samtykke indhentes fra forældre/værge - alternativt skal man undlade at registrere deltageren. 

Er deltagerne under 15 år, skal deres forældre/værge give samtykke.

Tavshedspligt

Alle rådgivere har tavshedspligt. Tavshedspligten gælder også alle andre, der har med dataindsamling at gøre (fx i forbindelse med opfølgning). Tavshedspligten gælder selvfølgelig også ansatte i Stopbasen.

 

Opbevaring af data

Alle data til Stopbasen kan indsamles online, og der er intet krav om at opbevare papirkopier. Hvis der opbevares papirkopier, er det stopenhedens pligt at opbevare deltagernes oplysninger forsvarligt. Det vil sige, at data skal opbevares, så de ikke kan komme til uvedkommendes kendskab. Lokaler eller opbevaringspladser, hvor data opbevares, skal være aflåst og kun personer, der er bemyndigede, må have adgang. 

Skemaer med CPR-nummer eller andre personfølsomme informationer må aldrig smides ud, men skal makuleres.

Hvis en enhed lukker

Hvis jeres enhed lukker, skal alle papirskemaer makuleres, som beskrevet ovenfor.

Følgende punkt og pdf-fil er under revidering

Lovgivning

Forvaltningsloven: § 27 og 28 (tavshedspligt og videregivelse af oplysninger)

Lov om behandling af personoplysninger: Indhentning af personoplysninger

Lov om patienters retsstilling: § 26 og 27 (videregivelse af helbredsoplysninger)

Sundhedsloven: § 43 og 44 (videregivelse af helbredsoplysninger)

Straffeloven: § 152b (apotekspersonalets tavshedspligt)

Hent retningslinjerne for indhentning af samtykke i en pdf-fil ved at klikke på ikonet nedenfor.

 

Information til deltagerne

 

Alle deltagerne skal have følgende informationsbrev og det udleverede basisskema på første kursusgang. Hvis der er spørgsmål til det udleverede materiale, kan det drøftes med rådgiveren. 

 • Information til deltagere på første kursusgang

 

Hvis der er deltagere, der har svært ved at læse sig gennem informationsbrevet, kan rådgiveren i stedet bruge lidt tid på at gennemgå informationerne sammen med deltagerne, så de på den måde bliver informeret om Stopbasen.

Information om CPR-numre

Mangler du gode argumenter for, hvorfor deltagerne skal oplyse deres CPR-nr., så læs videre her.

Kliniske kvalitetsdatabaser registrerer CPR-nummer, fordi:

 1. CPR sikrer, at vi kan dokumentere, at databasen indeholder reelle stopforløb. Det vil sige, at der ikke bliver tastet data for personer, der ikke eksisterer.

 2. CPR muliggør, at vi kan hente informationer fra andre dele af sundhedsvæsnet. Dette er afgørende for, at databasens potentiale som kvalitetsudviklings- og forskningsredskab kan udnyttes.

Hvordan bruges CPR-numre i databasen?

 • Når Stopbasen eller din rådgiver trækker og  publicerer data, er det aldrig muligt at genkende de enkelte deltagere.

 • Dine personlige oplysninger bliver kun brugt i forbindelse med dokumentation af kurset, og når du efterfølgende bliver ringet op.

 • Kun dit kursussted og Stopbasens sekretariat har adgang til dine oplysninger.

 • De personer du giver oplysninger til (inklusiv Stopbasens sekretariat), har tavshedspligt.

 • Stopbasen er godkendt af datatilsynet.

Hvilke deltagere må registreres?

En deltager må KUN tastes ind i tastselv-miljøet, hvis deltageren:

 • har givet samtykke (samtykke skal ifølge Databeskyttelsesforordningen gives frivilligt, specifikt, informeret, utvetydigt og udtrykkeligt)

 • oplyser fuldt CPR-nummer

 • ønsker at udfylde basisskemaet

Sådan giver deltagerne samtykke

Når deltageren ønsker at give samtykke til, at vedkommendes stopforløb må indgå i Rygestopbasen, skal han/hun:

 • give mundtligt samtykke til sin rådgiver.

 • oplyse fuldt CPR-nummer, der sikrer, at vi kan dokumentere, at databasen indeholder reelle forløb.

Hvis deltageren ikke ønsker at give samtykke

 • Vil det ikke få indflydelse på deltagerens stopforløb.

 • Skal deltageren ikke udfylde nogen af Stopbasens skemaer.

 • Vil deltageren ikke have mulighed for at blive kontaktet efter kurset – fx ved opfølgningen 6 måneder efter stopforløbet.

Hvis deltageren fortryder samtykket

 • En deltager kan til enhver tid trække sit samtykke tilbage, og oplysningerne kan slettes. Dette sker ved henvendelse til Stopbasens sekretariat.